Algemene voorwaarden die betrekking hebben op de deelname aan de cursussen, trainingen, masterclasses, opleidingen en workshops georganiseerd door opleidingscentrum WelZijn massageopleiding en training,

Artikel 1: Toepasselijkheid
Elke rechtsbetrekking tussen het ‘opleidingscentrum WelZijn massageopleiding en training’, hierna te noemen ‘WelZijn massageopleiding’, en de aan één van de cursussen, workshops, (jaar)trainingen en/of opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’, die door het opleidingsinstituut worden georganiseerd deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving
De cursist kan zich uitsluitend schriftelijk, per e-mail of het webformulier op de site www.welzijnmassageopleiding.nl aanmelden. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De cursist heeft een herroepingsrecht van twee weken. De inschrijving is definitief nadat de cursist hiervan langs schriftelijke dan wel elektronische weg een bevestiging heeft ontvangen en kennis heeft kunnen nemen van onze Algemene Voorwaarden.

Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn overgemaakt binnen de op de factuur vermelde termijn, doch uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de cursus. Deze factuur ontvangt de cursist uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen. De cursist kan hiervoor schriftelijk of via de app een verzoek indienen.

Artikel 3: Gezondheidsverklaring
Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat de cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan WelZijn massageopleiding dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 4: Betalingsverplichting
Wanneer de inschrijving definitief is, is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld tijdig per bank/girorekening te betalen. Mits schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen, dient het volledige cursusgeld uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt het WelZijn massageopleiding het recht deelname te weigeren totdat het cursusgeld is betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht.
Cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 4a: Prijswijzigingen
1. Wanneer de prijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.
2. Lid 1 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 5: Annulering
Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname nog slechts schriftelijk annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

Voor een cursus (op de website www.welzijnmassageopleiding.nl als cursus aangeduid):

Bij annulering van een cursus of training na de wettelijke termijn van 2 weken bedenktijd is de cursist de onkosten verschuldigd die hiervoor zijn gemaakt. 
 
Voor een ééndaagse cursus is dit €75,-
Voor een tweedaagse cursus is dit € 100,-
Voor een driedaagse cursus is dit € 150,-
Voor een vierdaagse cursus is dit € 200,-
Voor een vijfdaagse cursus is dit €250,-
Voor een zesdaagse cursus of meer is dit €300,-
 
Voor een opleiding op de website www.welzijnmassageopleiding.nl als opleiding aangeduid):
 
Bij annulering van een opleiding na de wettelijke termijn  van 2 weken bedenktijd is de cursist de onkosten verschuldigd die hiervoor zijn gemaakt.
 
Voor een éénjarige opleiding is dit €300,-
Voor een meerjarige opleiding is dit €600,-
 
Mocht een cursist de opleiding stoppen terwijl deze al is begonnen, dan zal ook hier een onkostenvergoeding voor gevraagd worden met een minimum van €500,- en een maximum van €1000,-.
 
Mochten er omstandigheden (de opleiding bepaald)zijn dat de opleiding niet kan worden gevolgd door bv. ziekte of een ander urgent probleem dan zal, indien van toepassing, de gekozen opleiding worden verschoven naar het eerst volgende moment wanneer er een nieuwe datum bekend is. De onkosten genoemd bij annulering van de opleiding, die betaald zijn, zullen dan in mindering worden gebracht wanneer de cursist de opleiding vervolgd. 
 
Mocht de cursist niet deelnemen aan de eerstvolgende opleiding, dan vervalt deze optie om de opleiding te volgen.
 
Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan, dan laten wij dit uiterlijk 2 dagen vóór aanvang weten. Mocht een opleiding onverhoopt niet doorgaan dan laten wij dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een cursus te annuleren:
• De groep is te klein
• Onvoorziene omstandigheden
• De docent is ziek en kan niet vervangen worden
• Extreme weersomstandigheden

Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan op dezelfde dag dan kan de volgende redenen voor ons een aanleiding zijn om een cursus te annuleren:
• De docent is ziek en kan niet vervangen worden
• Extreme weersomstandigheden
• Opgelegde sluiting en daaruit voortvloeiende maatregelen zoals bij bijvoorbeeld een pandemie.

Er zal dan een nieuwe datum voor de cursus worden gezocht.

Artikel 6: Absentie
Indien cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld. De les kan eventueel in overleg tegen betaling worden ingehaald op een ander tijdstip.
Indien cursist vóór aanvang van een cursus heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn wordt cursist indien mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursusdag/avond zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen.

Artikel 7: Cursusmateriaal en auteursrecht
WelZijn massageopleiding stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door WelZijn massageopleiding gebruikte cursusmateriaal. Het auteursrecht van het door WelZijn massageopleiding gebruikte cursus- en instructiemateriaal behoort aan WelZijn massageopleiding. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het eigendomsrecht van het cursus en instructie materiaal berust bij WelZijn massageopleiding.

Artikel 8: Artikelen
WelZijn massageopleiding stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van alle artikelen en materialen die WelZijn massageopleiding worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst WelZijn massageopleiding naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen.

Artikel 9: Garantie en klachten
1. WelZijn massageopleiding garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. WelZijn massageopleiding waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Het docententeam voert een keer per jaar overleg met de opleider teneinde de voortgang en kwaliteit van de trainingen te bewaken.
2. Na afloop van iedere training wordt een evaluatieformulier uitgedeeld aan alle deelnemers, die deze ter plaatse kunnen invullen.
3. Vragen van administratieve aard worden binnen 10 werkdagen beantwoord.
4. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 2 werkdagen beantwoord.
5. Bij vragen die langer tijd nodig hebben om te beantwoorden zal dit aan de cursist worden vermeld.
6. Wanneer de les(sen) om wat voor reden dan ook die in de risicosfeer WelZijn massageopleiding liggen geen doorgang kan/kunnen vinden zal het voor deze les(sen) reeds betaalde bedrag worden teruggestort wanneer deze les(sen) niet op een ander tijdstip kan/kunnen worden gevolgd. Het teruggestorte geld kunt u binnen 2 weken tegemoet zien.
7. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van WelZijn massageopleiding en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.
8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor het Klachtenreglement.

Artikel 10a, 10b en 10c: Afwijkende voorwaarden m.b.t. de jaartraining
• 10a. Inschrijving voor een opleiding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer een aanbetaling is verricht van minimaal €250,- van het totaal verschuldigde cursusgeld is de deelname definitief, dat wil zeggen dat de inschrijving en aanbetaling gelijk staat aan het ondertekenen van een zgn. studieovereenkomst. Het resterende cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de opleiding te zijn overgemaakt op rekeningnummer, tenzij er een regeling is getroffen met de opleider.
– NL95 KNAB 0259 8997 04 tnv WelZijn massageopleiding en training
– O.v.v. factuurnummer en naam cursist.
• 10b. Cursist is verplicht om voorafgaand aan de definitieve inschrijving deel te nemen aan een intakegesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Hoewel WelZijn massageopleiding geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de opleiding en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid, is cursist desondanks verplicht om tijdens het intakegesprek WelZijn massageopleiding op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijk en psychische aandoeningen, handicaps, medicijngebruik etc. Naar aanleiding van het intakegesprek kan WelZijn massageopleiding binnen 7 dagen na afloop van het intakegesprek adviseren een ander traject te volgen dan wel van deelname af te zien. Anderzijds kan cursist, eveneens binnen 7 dagen na afloop van het intakegesprek, van de mogelijkheid gebruik maken een ander traject te volgen dan wel van deelname af te zien.
• 10c. Het is mogelijk het cursusgeld van de opleiding in termijnen te betalen. Hiervoor wordt een afbetalingsovereenkomst opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 11: Bijzondere bepaling
WelZijn massageopleiding behoudt zich het recht deelnemers die het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook belemmeren of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten gelet op het belang van de overige deelnemers. Indien deelnemer na herhaaldelijk waarschuwen volhard in zijn gedrag en om die reden van verder deelname wordt uitgesloten vervalt het recht op restitutie van het cursusgeld van (een deel van) de gemiste les(sen).

Artikel 12: Geheimhouding
De aan WelZijn massageopleiding verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met WelZijn massageopleiding, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van WelZijn massageopleiding, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht cursist geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan WelZijn massageopleiding worden gemeld via info@welzijnmassageopleiding.nl . Ook mag de cursist ten allen tijden inzage vragen van de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen. Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoelang en met welk doel wordt beschreven in het privacyreglement.

Ook zal alle vertrouwelijke informatie die tijdens de lessen naar boven komen uitsluitend blijven bij de docent, tenzij de docent dit wenst te bespreken met de opleider zelf. Ook de opleider zal ten allen tijde geheimhoudingsplicht hebben over wat de opleider ter ore is gekomen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen WelZijn massageopleiding en de cursist en of de vertegenwoordiger van deze cursist gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.